Språk

 

Finnmark fylkesbibliotek

Nye nettsider kommer!

Fra 1. jaunar 2020 er Finnmark fylkeskommune slått sammen med Troms fylkeskommune, og vil få felles nettside. Dette gjelder også fylkesbibliotekene. Denne siden vil være i bruk til de nye sidene er i drift. Dette vil skje i løpet av 2020.

Finnmark fylkesbibliotek er regional utviklingsaktør på bibliotekfeltet og arbeider for å sikre gode og fremtidsretta bibliotektjenester til alle innbyggere i Finnmark. 

Vi gir bibliotekfaglige råd, yter veiledning og assistanse. Vi arrangerer møter og kurs, og tar initiativ til samarbeidsløsninger og prosjekter. Fylkesbiblioteket tilbyr litteraturformidlingstjenester, har fagansvar for grunnskoletilbudet i litteraturdelen i Den kulturelle skolesekken, og arrangerer Finnmark internasjonale litteraturfestival.

Finnmark fylkesbibliotek har nasjonalt ansvar for finsk bibliotektjeneste i Norge. Vi driver samlingsforvaltning og innholdsformidling av Finmarksbiblioteket, en lokalhistorisk samling med bøker, foto og privatarkiv. Fylkesbiblioteket har gjennom mange år samarbeidet med bibliotek i Murmansk fylke.

Fylkesbiblioteket inngår i kultursektoren i Finnmark fylkeskommune. 

I desember 2016 vedtok hovedutvalget for kultur og samferdsel i Finnmark fylkeskommune Regionalt handlingsprogram for bibliotekutvikling i Finnmark 2017-2020. Handlingsprogrammet er et omforent og regionalt grep for å stimulere til bibliotekutvikling, litteraturformidling og bevaring og formidling av fotografier og privatarkiver fra Finnmark.

Overordnede hovedmål og innsatsområder er beskrevet i Regionale kulturstrategier for Finnmark 2015 – 2020. Virksomheten er hjemlet i Lov om folkebibliotek av 20.12.1985, sist revidert 1.1.2014.