Språk

 

Fjernlån

Fjernlån er samarbeid mellom bibliotek der bibliotekene stiller sine samlinger til disposisjon for lånere ved andre bibliotek. Lånesamarbeidet skal gi best mulig utnytting av felles bibliotekressurser. Forutsetninga er at alle bibliotek har et fornuftig sjølforsyningsnivå. Fjernlån skal være et supplement til bibliotekets samling, ikke en erstatning for manglende ressurser lokalt.

Bibliotekene i Finnmark kan bestille fjernlån gjennom Biblioteksøk, og Oria. Det er ingen faste regler for hvem en kan bestille hos, men bibliotekledermøtet for Finnmark 2016 anbefalte følgende prioriterte rekkefølge:

1. NBR-Depotbiblioteket.
2. Andre folkebibliotek/fylkesbibliotek
3. Fag- og forskningsbibliotek
4. Utlandet

NBR-Depotbiblioteket er førstevalg. Ved å bestille hos NBR-Dep unngår en å belaste lokalt leverandørbibliotek med portoutgifter, og effektuerings/leveringstida er i de fleste tilfeller lik eller kortere.

 

Kontaktperson: Jorun Irene Jakola