Språk

 

Prosjekter

 

Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper

 

”Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper” er et prosjekt som tar sikte på å ta vare på og formidle arkivmateriale fra fem utvalgte grupper.

Disse gruppene er i liten grad dokumentert i Finnmarksarkivenes samlinger, og vi mangler kunnskap for ettertida om deres virke og livsforhold sett fra deres egne ståsteder. Prosjektet har et gjennomgående fokus på hjørnesteinsbedrifter og -næringer i lokalsamfunnene. Det gjennomføres også intervjuer og tas fotografier for å utfylle det avleverte arkivmaterialet. Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd.

 

Finnmarksskrinet

Finnmarksskrinet var et samarbeidsprosjekt med Finnmarksarkivene, det arkivfaglige nettverket i Finnmark. I 2013 og 2014 ble den bevarte privatarkivbestanden i fylket samlet i en søkbar oversikt på Finnmarksarkivenes nettside under navnet Finnmarksskrinet. Her kan man gå direkte til de detaljerte arkivkatalogene og de digitaliserte arkivstykkene, blant annet i den nasjonale søketjenesten Arkivportalen. Opplysninger i Finnmarksskrinet oppdateres fortløpende.

 

 

Stemmer fra Amerika 

Stemmer fra Amerika var et dokumentasjons- og formidlingsprosjekt som ble gjennomført av Finnmark fylkesbiblioteks privatarkiv og fotoarkiv høsten 2013. Med midler fra Fritt Ord ble det samlet inn, katalogisert og digitalisert brev, postkort og fotografier som emigranter fra Amerika sendte til familier og venner i Varanger rundt århundreskiftet 1900. Målet med prosjektet var å vise frem noen av de personlige beretningene om hvordan det var å leve i det nye hjemlandet. Det ble laget en utstilling som ble åpnet på biblioteket i Vadsø i forbindelse med markering av bibliotekbyggets 10-årsjubileum og Arkivdagen 2013. Utstillingen er også publisert som nettutstilling. 
 
 
 

Idrettsarkiver fra Finnmark

Idrettsarkiver fra Finnmark var et digitaliseringsprosjekt gjennomført våren 2013 med støtte fra Norsk kulturråd. DigForsk sentralen i Vardø digitaliserte møteprotokollene og brevjournalene til Finnmark Distriktslag for Idrett, Aust-Finnmark Idrettskrets, Vest-Finnmark Idrettskrets (alle forløpere til dagens Finnmark Idrettskrets), samt lokallagene Vadsø Turnforening og I.L. Norild. Det digitaliserte materialet er publisert på Arkivportalen. 
 
 

Sanitetskvinner i Finnmark

I prosjektet Sanitetskvinner i Finnmark ble det digitalisert møteprotokoller, medlemsoversikter og årsmeldinger etter fylkeslaget NKS Finnmark og dens utvalgte lokallag, hvorav Vadsø sanitetsforening opprettet i 1909 var den eldste. Materialet ble digitalisert i DigForsk sentralen Tana med Norsk Kulturfonds støtte. Det digitaliserte materialet er publisert på Arkivportalen. Noe av materialet er skjermet fra offentlighet på grunn av personsensitive opplysninger og er ikke publisert på nett. Prosjektet ble gjennomført høsten 2014. 
 
 

Privatarkiv i museer

Prosjektet Privatarkiv i museer ble gjennomført våren 2010 i samarbeid med ABM-utvikling og Riksarkivaren. Med støtte fra Norsk kulturråd ble status for privatarkiv ved museene i Finnmark kartlagt, og museene leverte innspill til det videre arbeidet. Prosjektet resulterte i en samhandlingsplan mellom Finnmark fylkesbibliotek, museene, Samisk arkiv, Statsarkivet i Tromsø og Interkommunalt arkiv i Finnmark. Arbeidet med privatarkiv videreføres i tråd med planen. Målet er å bidra til at privatarkiver i museene blir godt oppbevart, ordnet etter arkivfaglige prinsipper og tilgjengelige for bruk. 
 

Digitale fortellinger om Varangerværet

Prosjektet hadde utgangspunkt i den nordiske Arkivdagen 2010 med Vær og klima som tema. Det ble laget en utstilling til publikumsavdelingen på Vadsø bibliotek med tekster, kart og fotografier fra Finnmark fylkesbiblioteks privat- og fotoarkiv, og i tillegg gamle vinterklær fra Vadsø museum. Våren 2011 ble to digitale klimafortellinger produsert. Tekstene er hentet fra avisa Finnmarken (tidl. Finnmarks amtstidende) og Norsk meteorologisk årbok. 
Varangerværet I. Forsvinner denne snøen etter et par gode somrer?
Varangerværet II. Gone with the wind. Fortelling om de uforglemmelige orkanene i Varanger!
 
 
 

Kontaktpersoner

Marja Helena Maliniemi
Spesialrådgiver / fylkeskoordinator for privatarkiv
78 96 43 59